OBCHODNÉ PODMIENKY ARAMEX INTERNATIONAL        Pri objednávaní služieb ARAMEX, Vy ako odosielateľ súhlasíte vo svojom mene alebo v mene kohokoľvek iného, ktorý je na zásielke zainteresovaný, že nasledovné podmienky platia od doby prevzatia zásielky spoločnosťou Aramex, pokiaľ nebude vykonaná iná dohoda v písomnej forme s oprávneným pracovníkom spoločnosti Aramex. Vaše zákonné práva a oprávnenia vyplývajúce z akejkoľvek definovanej služby (ohľadom ktorej bola vykonaná ďalšia platba) týmto nie sú dotknuté.
        „Zásielka“ predstavuje všetky dokumenty alebo balíky, ktoré sú prepravované pod jedným nákladovým prostriedkom (nákladovým listom), ktorý Aramex zvolí, vrátane leteckej, cestnej alebo akejkoľvek inej prepravy.
        „Nakladovým listom” sa rozumie akékoľvek označenie vyhotovené automatickými systémami Aramex, letecký nákladový list alebo sprievodný list obsahujúci tieto podmienky. Každá zásielka bude dopravovaná na základe obmedzenej zodpovednosti tak, ako je v týchto obchodných podmienkach stanovené. V prípade, že odosielateľ požaduje väčšie zabezpečenie môže byť toto zabezpečenie dohodnuté a realizované dodatočným poistným príplatkom (ďalšie informácie sú uvedené nižšie).
        ARAMEX znamená ktoréhokoľvek člena Aramex Global Network.
V prípade služieb Aramex sa jedná o poštové zásielky v zmysle zákona č. 507/2001 Z.z. o poštových službách.

1. Preclenie , export a import
        Aramex môže vykonávať ktorýkoľvek z nasledovných úkonov v mene odosielateľa za účelom poskytnutia svojich služieb:
      •   vyplniť akýkoľvek dokument, vyplniť a v prípade potreby meniť kódy tovarov alebo služieb a zaplatiť akékoľvek poplatky alebo dane stanovené príslušnými zákonmi a predpismi,
      •   konať ako zástupca odosielateľa pre účely colnej a exportnej kontroly a ako príjemca s cieľom ustanoviť colného sprostredkovateľa za účelom vykonania colného odbavenia a colného prehlásenia,
      •   presmerovať zásielky príjemcovmu sprostredkovateľovi importu alebo na inú adresu na základe konkrétnej požiadavky akejkoľvek osoby, ktorú Aramex považuje za oprávnenú.

2. Neakceptovateľné zásielky
        Odosielateľ sa zaväzuje, že jeho zásielka je vhodná na prepravu podľa obchodných podmienok a súhlasí s tým, že zásielka bude považovaná za neakceptovateľnú vtedy, ak:
      •   bude klasifikovaná ako nebezpečný materiál, nebezpečný tovar, zakázané predmety alebo predmety, ktorých preprava je obmedzená podľa IATA (Medzinárodnej asociácie leteckej prepravy), ICAO (Medzinárodnej organizácie civilného letectva), ktorýmkoľvek príslušným štátnym orgánom alebo inou príslušnou organizáciou,
      •   nebude vyhotovené colné prehlásenie, aj napriek tomu, že je požadované príslušnými colnými predpismi, alebo
      •   Aramex rozhodne, že zásielku nie je možné prepraviť bezpečným alebo povoleným spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom (medzi takéto veci patria okrem iných hlavne zvieratá, mincové kovy, peniaze, obchodovateľné dokumenty na doručiteľa, vzácne kovy a drahokamy, strelné zbrane a ich časti, munícia, telesné ostatky, pornografia a ilegálne narkotiká/lieky).

3. Doručenie a nedoručenie zásielky a ďalšie podmienky
        Zásielky nemôžu byť doručené do poštových schránok alebo na poštové smerovacie číslo. Zásielky sú doručované na adresu príjemcu udanú odosielateľom, ale nie bezpodmienečne menovanému príjemcovi osobne. Zásielky adresované do oblasti s centrálnym príjmom zásielok budú doručené do tejto oblasti. V prípade, že príjemca zásielku odmietne alebo ju odmietne zaplatiť alebo pokiaľ bude zásielka považovaná za neakceptovateľnú alebo bola podhodnotená pre colné účely alebo v prípade, že príjemca nebude identifikovateľný alebo nájdený, Aramex vynaloží primerané úsilie na vrátenie zásielky odosielateľovi na jeho vlastné náklady. V prípade, že to nebude možné, môže byť táto zásielka uvoľnená, môže s ňou byť voľne nakladané alebo ju Aramex môže predať bez toho , aby znášal akúkoľvek zodpovednosť voči odosielateľovi alebo komukoľvek inému, pričom takto získaný výťažok sa použije na úhradu za služby a súvisiace administratívne náklady a nepoužiteľný zvyšok sa vráti odosielateľovi.
        Ďalšie podmienky, predovšetkým spôsoby vyberania a dodávania zásielok a druhy zásielok a ich hmotnostné a veľkostné limity sú uvedené v sadzobníku Aramexu alebo v cenníku Aramexu alebo sú pre konkrétny prípad dojednané medzi Aramexom a užívateľom jeho služieb.

4. Kontrola
        Aramex ani nikto iný, kto prípade do styku so zásielkou, nesmie porušiť tajomstvo obsahu zásielok; výnimky ustanovuje zákon, predovšetkým pre oblasť trestného konania, ako aj obchodné podmienky Aramexu alebo zmluva.
        Pokiaľ nejde o zásielku nedotknuteľnú podľa medzinárodného práva (napr. zásielku podľa Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch), Aramex má právo otvoriť a skontrolovať obsah zásielky bez predchádzajúceho oznámenia a súhlasu odosielateľa, iba ak ju vzhľadom na poškodenie alebo na nedostatočnú adresu nemožno dodať ani vrátiť odosielateľovi a je predpoklad, že z jej obsahu možno zistiť adresáta alebo odosielateľa, alebo ak hrozí, že jej obsah spôsobí škodu na zdraví, na veciach alebo na iných zásielkach, alebo ak je dôvodné podozrenie, že ide o neakceptovateľnú zásielku alebo zásielku, ktorá obsahuje veci, ktoré sú vylúčené z vyberania a distribúcie podľa rozhodnutia orgánu štátnej regulácie alebo na základe iných zákonných dôvodov alebo ktoré rýchlo podliehajú skaze. Aramex môže otvorenú zásielku skúmať len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zistenie uvedených skutočností. Ak je to možné, Aramex upovedomí vopred odosielateľa o zámere otvoriť zásielku; inak ho upozorní dodatočne, ak je mu známy. Ak sa po otvorení zásielky zistí, že ju možno dodať, Aramex ju na vlastné náklady zabalí a dodá s oznámením, že bola otvorená. Ak pri otvorení zásielky nebol prítomný odosielateľ, treba zabezpečiť prítomnosť inej osoby, ktorá nie je zamestnancom Aramexu, a o otvorení zásielky spísať záznam. Ak je odosielateľ známy, záznam sa mu doručí.

5. Cena za služby a účtovanie
        Ceny Aramexu sa vypočítavajú zo skutočnej alebo objemovej hmotnosti, podľa toho, ktorá z nich je vyššia a ktorákoľvek zásielka môže byť Aramexom prevážená alebo premeraná za účelom potvrdenia tejto kalkulácie.
        Odosielateľ zaplatí alebo nahradí Aramexu všetky poplatky za odoslanie zásielky, náklady na skladovanie, clá, dane, ktoré odosielateľ dlhuje Aramexu za poskytnuté služby alebo ktoré Aramex vynaložil voči akejkoľvek tretej strane, ako aj všetky nároky, škody, pokuty a výdavky vynaložené Aramexom v prípade, že je zásielka považovaná za neakceptovateľnú.

6. Zodpovednosť Aramexu
        Aramex uzatvára zmluvu s odosielateľom za podmienok, že zodpovednosť Aramexu je striktne obmedzená iba na priamu škodu a na limity podľa kg/lb tak, ako je uvedené v tejto časti. Akékoľvek iné druhy strát alebo škôd sú vylúčené (vrátane ušlého zisku, príjmu, úrokov, budúceho podnikania), či už je takáto strata osobitná alebo nepriama, a to aj v prípade, ak na riziko takej straty alebo škody bola spoločnosť Aramex upozornená pred alebo po prijatí zásielky, lebo osobitné riziká môžu byť odosielateľom poistené. V prípade ak preprava zásielky je kombináciou leteckej, cestnej alebo inej prepravy, predpokladá sa, že akákoľvek strata alebo škoda, ktorá vznikne, sa bude považovať za stratu alebo škodu ku ktorej došlo behom doby leteckej prepravy, pokiaľ nebude preukázané inak. Zodpovednosť Aramexu v súvislosti s akoukoľvek prepravovanou zásielkou , bez ohladu na časti 7 – 11, je obmedzená jej skutočnou peňažnou hodnotou, ktorá nepresahuje čiastku 100 USD alebo:
      •   20,00 USD/kg alebo 9,07 USD/lb za zásielku prepravovanú letecky alebo iným nie cestným druhom dopravy,
      •   10,00 USD/kg alebo 4,54 USD/lb za zásielku prepravovanú cestnou dopravou (nevzťahuje sa na USA).
Odškodnenie sa obmedzuje na jeden nárok za vysporiadanie jednej zásielky a toto následné vysporiadanie sa považuje za úplné a konečné vysporiadanie všetkých strát a škôd s ním súvisiacich. Pokiaľ odosielateľ tieto limity považuje za nedostatočné , je povinný urobiť osobitné vyhlásenie o hodnote a požadovať poistenie tak, ako je uvedené v článku 8 (poistenie zásielky) alebo si samostatne zabezpečiť vlastné poistenie. V prípade, že tak odosielateľ neučiní preberá všetky riziká súvisiace so stratou alebo škodou.

7. Reklamačný poriadok a lehota k uplatneniu nárokov
        Užívateľ služieb Aramexu je oprávnený podať reklamáciu na kvalitu služieb poskytovaných Aramexom a na správnosť úhrady za služby Aramexu. Právo užívateľa služieb Aramexu na reklamáciu nemožno obmedziť, ak bolo uplatnené v súlade s reklamačným poriadkom.
        Reklamácia sa uplatňuje písomne u Aramexu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie, najneskôr však do jedného roka odo dňa vybratia zásielky a ak bola zásielka uložená, tak odo dňa uplynutia úložnej lehoty. V reklamácii užívateľ služieb Aramexu uvedie svoje meno, priezvisko alebo názov a bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo, ako aj ďalšie údaje potrebné na jeho jednoznačnú identifikáciu, ďalej jasný, stručný a výstižný popis reklamovaného nedostatku a musí z nej byť zrejmé, čoho sa užívateľ domáha. Aramex nebude akceptovať žiadnu reklamáciu, ktorá bola podaná niekým iným než užívateľom služieb Aramexu, alebo u inej osoby než u Aramexu alebo inak ako písomne alebo po určenej lehote. Akceptovaná nebude ďalej ani žiadna reklamácia, ktorá nemá predpísané náležitosti, alebo, v ktorej sa užívateľ domáha toho, čo nie je v súlade so zákonom alebo obchodnými podmienkami Aramexu alebo so zmluvou.
        Aramex reklamáciu, ktorá bola akceptovaná, posúdi a rozhodne o jej prípustnosti alebo ju odmietne. Rozhodnutie o prípustnosti reklamácie obsahuje výrok, že reklamácia sa pripúšťa, a prípadne aj údaje o rozsahu a spôsobe nápravy vzniknutého nedostatku. Rozhodnutie o odmietnutí reklamácie obsahuje výrok, že reklamácia sa odmieta, a stručné a výstižné odôvodnenie odmietnutia reklamácie.
        Aramex je povinný písomne oznámiť užívateľovi svojich služieb výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote 90 dní odo dňa jej prijatia; inak sa reklamácia považuje za uznanú okrem prípadu, ak doručenie oznámenia Aramexu o výsledku prešetrenia reklamácie užívateľovi v určenej lehote bolo zmarené okolnosťami, ktoré neboli spôsobené Aramexom.
        Práva odosielateľa sa premlčujú uplynutím jedného roka odo dňa vybratia zásielky a ak bola zásielka uložená, tak odo dňa uplynutia úložnej lehoty.
        Pokiaľ tak ustanovuje zákon, Aramex vedie evidenciu o podaných reklamáciách, ich obsahu a spôsobe vybavenia, pričom správu o ich vyhodnotení každoročne zverejňuje.

8. Poistenie zásielky
        Aramex môže pre odosielateľa zabezpečiť poistenie, ktoré pokrýva skutočnú peňažnú hodnotu zásielky pri strate alebo poškodení, za predpokladu, že odosielateľ vyplní príslušné okienko na prednej strane nákladového listu týkajúce sa poistenia alebo požiada o to prostredníctvom automatizovaného systému Aramexu a zaplatí príslušné poistenie. Poistenie zásielky sa nevzťahuje na nepriamu stratu alebo škodu a ani na stratu alebo škodu spôsobenú omeškaním zásielky.

9. Dodacie lehoty a oneskorenia zásielky
        Aramex vykoná všetky potrebné kroky k tomu, aby bolo možné doručiť zásielku v súlade s bežnými dodacími lehotami spoločnosti Aramex, predovšetkým tými, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach, sadzobníku Aramexu alebo cenníku Aramexu. Tieto dodacie lehoty sú však iba orientačné, nie sú záväzné a nie sú súčasťou tejto zmluvy. Aramex nenesie žiadnu zodpovednosť za ušlý zisk alebo akékoľvek iné škody spôsobené oneskorením zásielky oproti dodacím lehotám.

10. Okolnosti, ktoré nemôže Aramex ovplyvniť
        Aramex nenesie zodpovednosť za straty alebo škody spôsobené okolnosťami, ktoré nedokáže ovplyvniť. Medzi takéto okolnosti patria hlavne: „živelné pohromy“ napr. zemetrasenie, cyklón, búrka, záplavy, hmla; „prípady vyššej moci“ napr. vojna, letecké nešťastie alebo embargo; akákoľvek chyba alebo vlastnosť týkajúca sa druhu zásielky, a to aj v prípade, že o nej Aramex vedel; demonštrácie alebo občianske nepokoje; akýkoľvek úkon alebo opomenutie akejkoľvek osoby, ktorá nie je zamestnancom alebo zmluvným partnerom Aramexu, napr. odosielateľa, príjemcu, tretej strany, úradníka colnej správy alebo iného štátneho orgánu; pracovnoprávne spory; elektrické alebo magnetické poškodenia alebo vymazanie elektronických alebo fotografických záznamov, dát alebo nahrávok.

11. Varšavský dohovor
        V prípade leteckej prepravy zásielky s miestom určenia alebo zástavkou v inej krajine ako v tej, v ktorej bola zásielka odoslaná, platia ustanovenia Varšavského dohovoru, pokiaľ sú aplikovateľné, pričom tento dohovor vo väčšine prípadov upravuje a obmedzuje zodpovednosť Aramexu za straty alebo škody.

12. Záruky odosielateľa a odškodnenie
        Odosielateľ spoločnosť Aramex odškodní a zbavuje zodpovednosti za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorá vznikne z dôvodu, že odosielateľ nedodržal ustanovenia aplikovateľného práva alebo predpisov a z dôvodu, že odosielateľ porušil niektoré z nasledovných prehlásení a záruk:
      •   všetky informácie poskytnuté odosielateľom alebo jeho zástupcom sú úplné a správne,
      •   zásielka bola pripravovaná v bezpečných priestoroch zamestnancami odosielateľa,
      •   odosielateľ zamestnal k príprave zásielky zodpovedných pracovníkov,
      •   odosielateľ ochránil zásielku pred neoprávneným zásahom v priebehu prípravy, skladovania a prepravy do Aramexu,
      •   zásielka je riadne označená, adresovaná a zabalená k zabezpečeniu bezpečnej prepravy s bežnou starostlivosťou pri manipulácii so zásielkou,
      •   boli dodržané všetky príslušné platné colné, dovozné a ostatné predpisy a nariadenia,
      •   nákladový list bol podpísaný oprávneným zástupcom odosielateľa a ustanovenia predstavujú záväzné a vynútiteľné povinnosti odosielateľa.

13. Smerovanie zásielky
        Odosielateľ súhlasí s akýmkoľvek smerovaním a odchýlením zásielky z trasy, vrátane možnosti, že zásielka bude prepravovaná prostredníctvom medzizastávok.

14. Rozhodné právo
        Akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto podmienok a ustanovení alebo s nimi akokoľvek súvisiacich bude podliehať v prospech spoločnosti Aramex nevýhradnej príslušnosti súdov a právu krajín pôvodu zásielky a odosielateľ sa neodvolateľne podriaďuje takejto príslušnosti, pokiaľ to nie je v rozpore s platným právom.

15. Súčasti obchodných podmienok a ich oddeliteľnosť
        Ak z obchodných podmienok, zo sadzobníka alebo z cenníka Aramexu alebo zo zmluvy alebo z povahy veci alebo z výhrady učinenej Aramexom nevyplýva niečo iné, súčasťou obchodných podmienok je aktuálny cenník Aramexu a prípadne ďalšie súvisiace dokumenty. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť ktoréhokoľvek ustanovenia alebo súčasti obchodných podmienok nemá vplyv na ostatné časti týchto podmienok a ustanovení.